пʼятниця, 1 травня 2020 р.

Завдання 10.1 (ДЗ №7)

Статика 
Завдання 10.1 (ДЗ №7) 
(якісні задачі + відповіді)
готуємось до завершення карантину...


Якісні задачі ДЗ №7 опрацювати на суботу 9.05.2020 р.
Перевірятиму лише розгорнуті, обгрунтовані математично, розбірливо написані відповіді.

Бажаю успіху!
Не хворієм...


Байдужа, нестійка та стійка рівноваги1.  Чи можуть зрівноважитись три сили з такими модулями: 
а) 9Н, 9Н, 9Н; 
б) 9Н, 2Н, 3Н; 
в) 9Н, 8Н, 2Н? 


2.  До тіла прикладено три сили, лінії дії яких   перетинають  його центр мас. Сформулюйте умову рівноваги тіла.


3.  До тіла прикладено дві однакові за модулем і протилежні за напрямком сили. Якою буде їхня дія на тіло?


4.  При якому коефіцієнті тертя авто утримається на схилі гори з нахилом 45°?5.  Тіло маси m знаходиться на похилій площині . Коефіцієнт тертя між площиною та тілом дорівнює μ.  Побудуйте графік залежності від кута α нахилу площини до горизонту модуля мінімальної сили F(α),  яка необхідна для утримання тіла у стані рівноваги на площині?
до задачі 6
6.  В яких випадках (див. мал.) сума модулів прикладених до стержнів сил з боку лампи вагою Р є найбільшою та найменшою?


7.  Чи може ненульова сила, що не проходить через вісь обертання, мати момент відносно цієї осі , який дорівнює нулю?


8. Чи впливає модуль і знак момента зовнішніх сил, прикладених до тіла, на його поступальний рух?


9.  Рівнодійна прикладених до тіла сил і сума їх моментів дорівнюють нулю. Чи буде тіло нерухомо спокійне?


10.Чи може важіль бути в рівновазі, якщо лінії дії сил, прикладених до його кінців, непаралельні?


11.  Відстань між лініями дії двох протилежних сил, модулі яких однакові,  фіксована. Чи залежить момент пари цих сил від відстані кожної до осі обертання?


12.  Чи можливі такі випадки (див.мал.) перебування тіла в рівновазі, якщо тертя відсутнє?

до задачі 12
13.  Який з варіантів прикладання сили сталого модуля  до колеса (див.мал.) найдоцільніше застосовувати, щоб колесо котилось вправо?
до задачі 13
14.  В якому положенні людини в човні рівновага буде найстійкішою?


15.  Яка нарізка – з малим чи великим кроком – доцільніша для міцнішого кріплення деталей з допомогою гвинта та гайки?


Вказівки до відповідей:

1.а) так; б) ні; в) так.

2. тіло буде в рівновазі, коли ці сили утворюватимуть на площині замкнутий трикутник.

3. тіло може обертатися з кутовим прискорення навколо точки центра мас.

4. μ = tg45°.

5. див. мал.

6. г) – мінімальна, б) – максимальна.

7. може, коли лінія дії сили паралельна осі обертання.

до задачі 5

8. ні.

9. ні, тіло може рухатись прямолінійно та рівномірно або рівномірно обертатись.

10. може.

11. ні.

12. можливо для 2 та 4.

13. б).

14. коли положення центра мас людини буде мінімальним.

15. з малим кроком.