неділя, 29 грудня 2019 р.

дкр "ЗИМА" - 2020

Завдання 
дкр "ЗИМА" №№1,2, 
розміщено на сторінці 


Завдання потрібно здати 
на окремих скріплених листочках 
в середу 15.01.2020 р. 


до першого уроку(!)


P.S. В задачі 1.5.8 не потрібно шукати прискорення та радіус кривизни :)

середа, 25 грудня 2019 р.

Механічний рух та його характеристики

 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ 
КІНЕМАТИКА 

Механічний рух та його наслідки

 §1 Механічний рух 

Найпростішим видом руху в природі є механічний рух, що полягає у зміні взаємного розташування тіл або їх частин у просторі із часом. 
Розділ фізики, що займається вивченням закономірностей механічного руху, називається механікою.

Розрізняють класичну механіку, коли швидкість макроскопічних тіл суттєво менша швидкості світла. Класична механіка заснована на законах Ньютона, тому її  часто називають ньютонівською механікою. Рух тіл зі швидкостями близькими до швидкості світла вивчається в релятивістській механіці, а закономірності руху мікрочастинок у квантовій механіці.

Класична механіка складається з трьох основних розділів – статики, кінематики й динаміки.
  • Статика – вивчає закони додавання сил і умови рівноваги тіл. 
  • Кінематика (рух) – дає математичний опис руху тіл без пояснення причин, що зумовлюють цей рух. 
  • Динаміка – вивчає рух тіл з врахуванням діючих на них сил.

вівторок, 24 грудня 2019 р.

Вектор

Варто знати   (повторити)  ...

Вектор — це величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком.
Під направленим відрізком AB розуміють впорядковану пару точок, перша з яких — точка A — називається його початком, а друга — B — його кінцем. В геометрії розглядають вектори, що не залежать від точки прикладання (вільні вектори).


Вектори позначають двома способами:

  • малими буквами латинського алфавіту (наприклад, a⃗ );
  • двома великими буквами латинського алфавіту (наприклад, AB), де перша буква — початок вектора, а друга — кінець.

Графічно вектори зображають у вигляді направлених відрізків певної довжини AB.


Рис. 1. Вектор AB  з початком в  A            і кінцем в B

понеділок, 23 грудня 2019 р.

Інтернетка

ВІТАЮ
З УСПІШНИМ ВИСТУПОМ 
НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДІ 
З ФІЗИКИ

НАЗАРА ТХОРА, 
МИХАЙЛА ЕЛІОСОВА, 
СЕВЕРИНА ШИКУЛУ ТА 
ІВАНА СИМОТЮКА.

БАЖАЮ НЕ ЗУПИНЯТИСЬ НА ДОСЯГНУТОМУ.
ВЕЛИКА ПОДЯКА БАТЬКАМ ЗА НАДАНУ 
МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ В ОЛІМПІАДІ.

МОЛОДЦІ!

неділя, 22 грудня 2019 р.

понеділок, 16 грудня 2019 р.

ДКР 001

Домашня Контрольна Робота № 0011.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7.

Задачі зі збірникаДКР №001 виконати на подвійних листочках, оформивши згідно правил та здати до першого уроку у вівторок 24.12.2019 р.

БАЖАЮ УСПІХУ!

середа, 11 грудня 2019 р.

Математика для фізиків

Поняття похідноїВ кожній точці, похідна функції f(x) = 1 + x∙sinx2 дорівнює нахилу лінії, яка дотична до кривої. Коли похідна додатня — дотична зелена, коли від'ємна — дотична червона, а коли дорівнює нулю — чорна.


 1. Означення  


Нехай в деякому околі точки x0 визначена функція f. Якщо ми візьмемо довільне число x в цьому околі, то приріст аргументу (Δx) в цьому випадку визначається, як x−x0, а приріст функції (Δy) — як f(x)−f(x0). Тоді, якщо існує границято вона називається похідною функції f в точці x0.

Або:   
похідна визначається як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу коли приріст аргументу прямує до нуля (якщо така границя існує).


Функцію, що має скінченну похідну, називають диференційовною.

Процес знаходження похідної функції називається диференціюва́нням. 
Зворотним до диференціювання є інтегрування — процес знаходження первісної. 2. Геометричний зміст похідної  Геометричний зміст похідної: значення похідної функції y = f(x) у точці x0 дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x0:
y' = f'(x0) = k = tgα.

понеділок, 9 грудня 2019 р.

субота, 7 грудня 2019 р.

ДЗ №8

Домашня Робота №8 
Ядерна фізика 


Задачі розв'язати та оформити в тоненькому зошиті 
на суботу 14.12.2019 р.