неділя, 14 квітня 2019 р.

Електроліз

Електричний струм в електролітах


Мал 1. Електроліз водного розчину хлориду міді


 • Електролітами називають провідні середовища, в яких протікання електричного струму супроводжується перенесенням речовини.
 • Носіями вільних зарядів в електролітах є додатньо і від’ємно заряджені іони.
 • До електролітів відносяться водні розчини кислот, солей і лугів а також розплави деяких твердих речовин.
 • Проходження струму крізь електроліт супроводжується виділенням речовини на електродах. Це явище називають електролізом.
 • Електричний струм в електролітах представляє собою переміщення іонів обох знаків в протилежних напрямах. Додатні іони рухаються до від’ємного електрода (катода), від’ємні іони – до додатного електрода (анода). Іони обох знаків зявляються  в водних розчинах солей, кислот і лугів в результаті розчеплення частини нейтральних молекул. Це явище називають електролітичною дисоціацією. 

Наприклад, хлорид міді CuCl2 дисоціює в водному розчині на іони міді та хлору: 
CuCl2 ↔  Cu++ + 2Cl-.


Електроліз в розчині хлориду міді
 • При підключенні електродів до джерела струму іони під дією електричного поля починають впорядкований рух: додатні іони міді рухаються до катода, а від’ємні йони хлору – до анода (мал.1).
 • Досягнувши катода, іони міді нейтралізуються надлишковими електронами катода і перетворюються в нейтральні атоми, які виділяються (осідають) на катоді. Йони хлору, досягнувши анод, віддають по одному електрону. Після цього нейтральні атоми хлору з’єднуються попарно і утворюють молекули хлору Cl2. Хлор виділяється на аноді в виді бульбашок газу.
Отже, при проходженні електричного струму крізь електроліт на електродах виділяється речовина (в нашому прикладі мідь і хлор).
 • Закон електролізу був експериментально встановлений англійським фізиком М. Фарадеєм в 1833 році. Закон Фарадея визначає масу речовини, яка виділяється на електродах під час електролізу:
Маса m речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду Q, який пройшов крізь електроліт: 
m = kQ = kIt
Величину k називають електрохімічним еквівалентом.
 • Маса речовини, яка виділиться на електроді дорівнює  масі всіх іонів, які прийшли на електрод:  
m = m0N = m0Q/q0 = m0It/q0.

Тут m0 і q0 – маса і заряд одного іона, а N = Q/q0 – число iонів, які прийшли на  електрод при проходженні через електроліт заряду Q. 
 • Отже, електрохімічний еквівалент k дорівнює відношенню маси іона m0 до його заряду q0.
 • Оскільки заряд іона дорівнює добуткові валентності речовини z на елементарний заряд e (q0 = z∙e), то вираз для електрохімічного еквівалента k можна записати так: 

Тут NA –стала Авогадро, M = m0NA – молярна маса, F = eNA –стала Фарадея. 
F = eNA = 96485 Кл / моль.
 • Закон Фарадея для електролізу можна записати так:


Електроліз в розчині мідного купоросу з мідними електродами


Доцільно прочитати: