неділя, 31 січня 2021 р.

ДКР №3.2 (10 клас)

 

Домашня Контрольна Робота №3 ,
 2-й семестр
Молекулярна (статистична) фізика+термодинаміка
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 10.02.2021 р. в класрумі 


 5.9.23; 5.9.24; 5.9.25; 5.10.6; 5.10.7; 5.10.8; 

5.10.20; 5.10.21; 5.10.25; 5.10.26; 5.10.27; 5.10.29. бажаю успіху!

субота, 30 січня 2021 р.

Рідини. Поверхневий натяг

 


Рідини - агрегатний стан речовини 

Повторюємо вивчене раніше1°. Спільне та відмінне між рідинами та тв. тілами і газами
   
У твердому агрегатному стані речовини молекули (атоми) розміщуються, як відомо, впритул одна до одної. Через  значні  міжатомні (міжмолекулярні)  взаємодії атоми (молекули) в твердих тілах здійснюють лише коливальний рух відносно положень рівноваги (у кристалах відносно вузлів кристалічних ґраток). Тому потенціальна енергія взаємодії молекул значно більша від їх кінетичної енергії. 
Ближній порядок рідини (1-вода) та дальній порядок тв.тіла (2-лід)
У рідинах сили взаємодії між молекулами слабкіші, ніж у твердих тілах і значно сильніші, ніж у газах. Молекула рідини, коливаючись біля певного положення рівноваги, змінює з часом це положення, перескакуючи до інших молекул. Молекули рідини здійснюють коливальний, поступальний і обертальний рухи. У рідинах відстані між молекулами співмірні з їх ефективним діаметром, тому сили взаємодії молекул є значними. У цілому кінетична енергія молекул рідин приблизно дорівнює їх потенціальній енергії. Кожна  молекула в рідині, як і в твердому тілі, «затиснута» зі всіх боків сусідніми молекулами і здійснює теплові коливання навколо положення рівноваги. Однак, час від часу  молекула може перескочити в сусіднє вакантне місце. Такі переміщення  в  рідині відбуваються доволі часто; тому рідина зберігає свій об’єм, але не зберігає форми (легко набуває форми, яку має посудина). Це пояснює текучість рідини. Молекули рідини  можуть утворювати локальні (нестійкі) впорядковані групи, які складаються з декількох молекул. Це явище називають ближнім порядком .

пʼятниця, 29 січня 2021 р.

ДЗ №1.2 (10 клас)


НАСИЧЕНА ПАРА 

Домашнє  завдання  №1.2


здати розв'язки задач з поясненням до першого уроку в суботу 6.02.2021 р. в класрум.


середа, 27 січня 2021 р.

Туман

 Звідки береться туман?
Варто знати...
  


Кожен неодноразово мав можливість спостерігати атмосферне явище – туман. Більшість людей знають, що туман – це краплинки води (у вигляді рідини) котрі висять в повітрі, безпосередньо над земною поверхнею. 

Звідки береться рідина в газоподібній атмосфері Землі?

Як відомо, наша атмосфера складається, в основному,  з азоту та  кисню. Проте у ній також присутні інші гази: озон, вуглекислий газ, інертні гази, а також водяна пара. Зауважу, що речовина Н2О перебуває у газоподібному стані, і ми її бачити не можемо.

Проте внаслідок охолодження повітря, водяна пара досягає стану насичення, а при подальшому пониженні температури, вона конденсується на невеликих піщинках, неоднорідностях та домішках (пил, сажа тощо), котрі завжди присутні в атмосфері. Кількість таких домішок зростає на території міст та в місцях, де зосередженні промислові заводи,  що свідчить про забруднення повітря на даних територіях.

вівторок, 26 січня 2021 р.

ДКР 2.2 (10 клас)

  

Домашня Контрольна Робота №2 ,
 2-й семестр
Молекулярна (статистична) фізика+термодинаміка
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 3.02.2021 р. в класрумі 


 5.9.2; 5.9.3; 5.9.4; 5.9.5; 5.9.6; 5.9.7; 

5.9.17; 5.9.20; 5.10.1; 5.10.2; 5.10.3; 5.10.5. бажаю успіху!

понеділок, 25 січня 2021 р.

Вологість повітря


Вологість повітря та способи її вимірювання


ДЗ: Прочитати, зрозуміти та вивчити С.225-230 (Мякішев... Підручник з фізики).


Водяна пара - паливо для циклонів
    На Землі безупинно відбувається кругообіг води. Вона випаровується з поверхні світових океанів, вологих грунтів, листків рослин, легенів і шкіри тварин та людини, а вітри розносять її по всій планеті. Наявність водяної пари в атмосфері Землі зумовлює вологість повітря.

Вологість повітря постійно впливає на самопочуття людини. Для нормальної життєдіяльності за добу з поверхні шкіри і легенів людини випаровується в середньому від 800 до 2000 г води. У жаркому вологому повітрі процес випаровування води з поверхні шкіри людини послаблюється, водночас порушується і нормальний тепловий обмін в організмі. Тому за великої вологості та високої температури в людиниз’являється кволість, зменшується її працездатність. 

Вологість, тобто ступінь насичення повітря водяною парою, характеризують наступними величинами. 


1. Абсолютна вологість

Абсолютна вологість – це кількість водяної (в кілограмах) пари, яка міститься в 1 м3 повітря, тобто її густина.
За низьких температур, коли пара далека від насичення, її можна вважати ідеальним газом і застосовувати рівняння Клапейрона – Менделєєва. У такому разі до уваги беруть парціальний тиск (пружність) водяної пари в повітрі й абсолютну вологість визначають через парціальний тиск Р. Абсолютна вологість не визначає ступінь вологості повітря. 


2. Відносна вологість
Відносна вологість повітря φ – це відношення абсолютної вологості до тої маси або парціального тиску водяної пари Рmax, яка насичує повітря за такої ж температури. Як правило, відносну вологість виражають у відсотках.

φ = (Р/Рmax)∙100% = (ρ/ρmax)∙100%

де Р, ρ – пружність пари або абсолютна вологість.

неділя, 24 січня 2021 р.

Каченя, що п’є воду

 
 Каченя, що пє воду та друге начало термодинаміки
Як це працює?
При випаровуванні води з вологої голови каченяти температура її понижується. Це зумовлює зменшення тиску водяної пари в голові каченяти: рідина піднімається по трубочці, центр ваги системи переміщується вище осі обертання, і каченя нахиляється, торкаючись дзьобом поверхні води в поставленому перед ним блюдечці. Таким чином, дзьоб і голова знову змочуються. Однак при нахилі каченяти нижній кінець трубочки в кульці виходить з рідини, завдяки чому пара в кульці й голові сполучається, тиск пари в них вирівнюється. Рідина від голови стікає вниз, і каченя знову піднімає голову. Потім весь процес повторюється. 

субота, 23 січня 2021 р.

Рівняння Ван-дер-Ваальса

 Рівняння стану реального газу 


Ван-дер-Ваальс та його газ
   Закони ідеальних газів, виведені на основі МКТ, добре описують реальні гази при малих тисках і не занадто низьких температурах. При підвищенні  тиску чи зниженні температури поведінка реальних газів кількісно та якісно відрізняється від поведінки газів ідеальних.

Вирішення даної проблеми запропонував у 1873 році голландський фізик Ван-дер-Ваальс (1837-1923), який ввів рівняння стану, яке назване його іменем.

Газ Ван-дер-Ваальса – це така модель реального газу, в якій молекули розглядаються як тверді кульки певного об’єму (діаметром d) між якими діють сили взаємного притягання. Наявність власного розміру кульок зумовлює те, що в даній моделі враховано і сили відштовхування між молекулами реального газу.

                [p + (m/μ)2∙a/V2][V - (m/μ)∙b] = RT


Останнє рівняння носить назву рівняння Ван-дер-Ваальса, яке для одного моля газу набуває вигляду:

Рівняння стану реального газу відрізняється від рівняння Клапейрона-Менделєєва введенням двох поправок.

пʼятниця, 22 січня 2021 р.

Насичена пара

Поняття насиченої пари 


Водяна пара

В рідині молекули знаходяться в неперервному хаотичному тепловому (броунівському) русі. Якщо молекула випадково з'являється біля поверхні рідини і матиме швидкість, достатню для подолання притягання з боку інших молекул, вона зможе вийти в простір над рідиною.  Молекули, котрі задовольняють даним умовам, існують у вибраному об’ємі завжди, що доводиться роподілом Максвелла по швидкостях.Швидкість випаровування (кількість молекул, що вилітає з 1 м2 вільної поверхні рідини за 1 с визначається:
1) видом рідини;

2) температурою;

3) тиском пари над рідиною.
Сукупність молекул, що знаходяться в просторі над рідиною, називають парою, а процес переходу рідини в стан пари - пароутворенням.
Пароутворення з вільної поверхні рідини називають випаровуванням.
Молекули пари, рухаючись хаотично, можуть набути швидкості, напрямленої, наприклад, в бік рідини, і до неї повернутись. Процес переходу молекул пари в рідину називають конденсацією.

четвер, 21 січня 2021 р.

Підручник (готуючи залік з ТЕРМОДИНАМІКИ)

Фізика 10 клас
(підручників багато НЕ БУВАЄ)
доповнення до підручника з фізики для учнів 10-А,В класів

Додаток до підручника фізики 10 клас (академічний, профільний рівень), до якого увійшли розділи "Молекулярна фізика" і "Термодинаміка", підготовлені авторами Засєкіною Т.М., Засєкіним Д.О. і рекомендовані Міністерством освіти і науки України Завантажити(Пройти, прочитати та  вивчити параграфи 71-77, розібратися із задачами в підручнику)- скоро залік з термодинаміки.

неділя, 17 січня 2021 р.

ДКР 1.2 (10 клас)

 

Домашня Контрольна Робота №1 ,
 2-й семестр
Молекулярна (статистична) фізика+термодинаміка
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 27.01.2021 р. в класрумі 


 5.6.25; 5.6.27; 5.6.30; 5.6.31; 5.9.8; 5.9.9 б); 

5.9.10 б); 5.9.11; 5.9.12; 5.9.13; 5.9.14; 5.9.15.


З Новим Роком та

 бажаю успіху! 

пʼятниця, 15 січня 2021 р.

***


Термодинаміка. 
Внутрішня енергія тіла


Урок - лекція у ЛФМЛ (10-а)

1. Поняття про внутрішню енергію тіла (системи тіл). Два способи зміни внутрішньої енергії тіла (системи тіл). 
1.1 Теплопровідність, конвекція, випромінювання - три види теплопередачі.

1.2 Закони випромінювання абсолютно чорного тіла.
2. Теплоємність. Молярна теплоємність.

3. Внутрішня енергія ідеального газу. Зміна внутрішньої енергії ідеального газу.
 

понеділок, 4 січня 2021 р.

***


Термодинаміка. 
Урок розв'язування задач


Урок розв. задач у ЛФМЛ (10-а)

1. Савченко: 5.6.29; 5.6.28*; 5.9.10* а).

неділя, 3 січня 2021 р.

***


Друге начало термодинаміки


Урок-лекція у ЛФМЛ (10-В)

1. Теплові двигуни; теплові машини та їх характеристики.
2. Цикл Карно. ККД ідеальної теплової машини.
3. Друге начало термодинаміки.
   3.1 Ентропія - міра безладдя
   3.2 Холодильні машини.

 

пʼятниця, 1 січня 2021 р.

** ** **


 

З Новим 2021 роком та 

Різдвом Христовим!


P.S. На сторінці ДКР "ЗИМА" розміщено завдання на канікули...