суботу, 11 квітня 2020 р.

Завдання №6.2 (ДЗ)

Домашня  Робота №4 (ІІ семестр)
 КАРАНТИН
 Імпульс. Робота. Енергія
Задачі розв'язати та здати скани або фото до 10.00 суботи 18.04.2020 р.


1. Домашнє завдання здати  у вигляді двох колонок: перша - порядковий номер, друга - лише число та розмірність. 
2. Оформлені згідно правил розв'язки задач подати на другому листочку.

1. Людина стрибає у воду зі скелі висотою = 10 м. Якої глибини досягла б людина, якби можна було знехтувати опором повітря та силою тертя у воді? Маса людини 60 кг, об’єм її тіла 66 л, g = 10 м/с2, густина води 1000 кг/м3. 
2. Визначте корисну потужність водяної турбіни (в кВт) з к.к.д. 50%, якщо вода надходить у неї зі швидкістю 5 м/с, а виходить зі швидкістю 1 м/с на рівні, який перебуває на 4,0 м нижче рівня входу. Об’ємна витрата води – 10 м3/с. (g = 10 м/с2, густина води 1000 кг/м3). 
3. На яку висоту за 1 хв може підняти 4 м3 води насос, який розвиває корисну потужність 2 кВт? (g = 10 м/с2, густина води 1000 кг/м3).  
4. Танк масою m = 3×104 кг піднімається по схилу з кутом нахилу 30° до горизонту. Яку максимальну швидкість може розвинути танк, якщо його корисна потужність Nк = 360 кВт? Опором рухові знехтувати, g = 10 м/с2. 

5. Тіло масою 1 кг ковзає по похилій площині довжиною 20 м, яка утворює з горизонтом кут 30°. Швидкість тіла в основі похилої площини дорівнює 4 м/с. Яка кількість тепла виділиться внаслідок тертя тіла по площині, якщо початкова швидкість тіла дорівнює нулеві? (g = 9,8 м/с2). 
6. Поїзд вагою Р = 6 МН рівномірно піднімається на гору, підйом якої h = 5 м на кілометр шляху. Сила тертя F = 10 кН. Швидкість поїзда v = 36 км/год. Визначити потужність тепловоза (у кВт).  
7. Визначте кінетичну енергію тіла масою 200 г, кинутого горизонтально зі швидкістю 10 м/с, в кінці третьої секунди руху. (g = 10 м/с2). 
8. У скільки разів зміниться корисна потужність вентилятора після збільшення швидкості його обертання вдвічі? 
9. Кульку для гри в настільний теніс об’ємом 14 см3 і масою 5 г занурили у воду на глибину 30 см. Коли кульку відпустили, вона вискочила з води на висоту 10 см. Яка енергія перетворилась у тепло внаслідок тертя кульки об воду? (g = 10 м/с2, густина води 1000 кг/м3). 
10. У скільки разів зміниться корисна потужність вентилятора після збільшення швидкості його обертання вдвічі? 
11. Кульку для гри в настільний теніс об’ємом 14 см3 і масою 5 г занурили у воду на глибину 30 см. Коли кульку відпустили, вона вискочила з води на висоту 10 см. Яка енергія перетворилась у тепло внаслідок тертя кульки об воду? (g = 10 м/с2, густина води 1000 кг/м3). 
12. Визначити механічну напругу (у МПа), яка виникає в стальному тросі під час його відносного видовження ε = 0,001. Модуль Юнга для сталі Е = 2×1011 Па. 
13. Визначити модуль пружності (модуль Юнга) заліза (у ГПа), якщо відомо, що залізна дротина довжиною 1,5 м і площею поперечного перерізу 1 мм2 під дією сили 200 Н видовжується на 1,5 мм. 
14. Нитка довжиною l = 2 м розривається під дією сили 10 Н. На цю нитку підвішений вантаж масою m = 0,4 кг. Знайти, на яку мінімальну висоту відносно положення рівноваги треба відхилити по колу вантаж m, щоб при проходженні рівноваги він розірвав нитку. (g = 10 м/с2). 
15. На який кут (у градусах) потрібно відхилити нитку з підвішеною до неї кулькою, щоб у момент проходження положення рівноваги сила натягу нитки була вдвічі більшою від ваги тіла?


Бажаю успіху!
Не хворійте.Відповіді

1.   100 м
2.   260 кВт
3.   3 м
4.   2.4 м/с
5.    90 Дж
6.   400 кДж
7.   100 Дж
8.   у 8 раз
9.   0.022 Дж
10.   у 8 раз
11.   0.022 Дж
12.   200 МПа
13.    200 ГПа
14.      1.5 м
15 60 градусів