пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Завдання №3.1

Так працює імунітет...

ФІЗИКА. Карантин
Домашнє Завдання №3.1
(для учнів 9-х класів)

Віповіді до "ДЗ Карантин" (без розв'язків) ПОТРІБНО НАДІСЛАТИ МЕНІ НА ПОШТУ в суботу 28.03.2020 р. до 10.00 год.1. Два автомобілі, які мають однакові маси m, рухаються зі швидкостями V та 2V відносно Землі в одному напрямі. Чому дорівнює імпульс другого автомобіля в системі відліку, пов’язаній з першим автомобілем?
1) mV;   2) 2mV;   3) 0;   4) 3mV;   5) серед відповідей 1–4 немає правильної.
2. При якому зіткненні кульки з перешкодою їй передається більший імпульс: пружному чи непружному?
1) непружному;    2) пружному;    3) однаковий.
3. Кулька 1 вдаряється в нерухому кульку 2. Швидкість першої кульки 2 м/с, маси кульок однакові. Зіткнення кульок абсолютно непружне. Визначити швидкість кульок після зіткнення.
4. Двоє рибалок ловлять рибу в озері, перебуваючи у нерухомому човні. Один рибалка масою 80 кг стоїть на кормі човна, а другий масою 50 кг – на носі човна. Чи зміститься човен відносно дна озера, якщо рибалки поміняються місцями?
1) не зміститься;    2) зміститься у напрямі переміщення рибалки з більшою масою;    3) зміститься у напрямі переміщення рибалки з меншою масою.
5. У вагон з піском масою M, що рухається зі швидкістю V1, влучає зустрічний снаряд масою m і швидкістю V2  і, не розірвавшись, застрягає в піску. В якому випадку в результаті такого зіткнення вагон лише зменшить свою швидкість, зберігши попередній напрям руху?
1) MV1 = mV2;    2) MV1 < mV2;    3) MV1 > mV2
6. Кулька масою 100 г рухається зі швидкістю 1 м/с і пружно вдаряється об площину під кутом падіння 60°. Визначити зміну імпульсу кульки в результаті удару.
7. Автоматна черга триває 0,1 с. За цей час з дула вилітає шість куль масою 0,01 кг кожна зі швидкістю 400 м/с. Знайти силу, з якою автомат діє на плече стрільця.
8. Ракета, маса якої без палива m1 = 400 г, внаслідок згоряння палива піднімається на висоту h = 125 м. Маса палива = 50 г. Визначити швидкість виходу газів із ракети, вважаючи, що паливо згоряє миттєво. (g = 10 м/с2).
9. Два тіла, маси яких m1 = 400 г і m2 = 600 г, рухаючись назустріч одне другому, зіткнулися і після центрального удару зупинились. Яка швидкість другого тіла була до удару, якщо перше рухалося із швидкістю 3 м/с.
10. Дві стальні кульки радіусами R1 = 2 см і R2 = 1 см рухаються зі швидкостями V1 і V2. Більша кулька рухається зі швидкістю V1 = V2/2. У скільки разів імпульс кульки радіуса R1 більший від імпульсу другої кульки?
11. Два тіла, рухаючись з однаковими протилежно направленими швидкостями, після співудару на горизонтальній площині одночасно зупинились через час = 1 с на віддалі = 1 м одне від одного. Визначити коефіцієнт тертя ковзання між площиною і тілами. (g = 10 м/с2).
12. При ударі кульки об ідеально гладку горизонтальну площину втрачається третина її кінетичної енергії. Вважаючи кут падіння рівним 45°, знайти кут відбивання.
13. Людина масою m = 80 кг стоїть на кормі човна, який плаває в озері. Довжина човна l = 6 м, маса M = 160 кг. Людина переходить на ніс човна. Визначте переміщення човна відносно дна озера.
14. Снаряд, що летів горизонтально зі швидкістю v = 700 м/с, розірвався на дві частини масами m1 = 3 кг і m2 = 5 кг. Рух більшого шматка залишився після вибуху горизонтальним, а швидкість зросла до v2 = 1000 м/с. Визначити швидкість меншого шматка.
15. Чотири одинакові тіла масою по m = 20 г кожне, розташовані на одній прямій на деякій відстані одне від одного. У крайнє тіло вдарилось таке ж тіло, що має швидкість v0 = 10 м/с і рухається вздовж прямої, на якій розташовані тіла. Вважаючи удари тіл абсолютно непружними, знайти кінетичну енергію системи тіл після припинення співудару.
16. Сигнальна ракета масою М = 0,25 кг (разом з порохом) злітає на висоту Н = 125 м. Вважаючи, що порох масою m = 50 г згоряє миттєво, обчислити швидкість витікання газів. (g = 10 м/с2).
17. Човен довжиною 3,0 м і масою 180 кг стоїть у нерухомій воді. Після переходу людини масою m з носа на корму човен змістився на 0,75 м. Визначте масу людини. Опором води пересуванню човна знехтувати.
18. Із танка масою 50 т, що рухався зі швидкістю 15 м/с, зроблено постріл снарядом масою 25 кг у напрямку руху. На скільки змінилася швидкість руху танка в момент пострілу, якщо швидкість вильоту снаряда відносно танка 1000 м/с?
1) не змінилась;    2) збільшилась на 0,5 м/с;    3) зменшилась на 0,5 м/с;
4) зменшилась на 1 м/с;    5) зменшилась на 0,25 м/с.
19. Дві однакові кульки масами = 20 г кожна нерухомі і дотикаються одна до другої. Третя куля налітає на них, рухаючись по прямій, що дотикається до обох кульок (див. рис.). Знайти масу кулі М, що налітає (в г), якщо після удару вона зупиняється. Радіуси всіх кульок однакові.
20. Під час пружного зіткнення кульки, що рухалася, і нерухомої кульки, перша полетіла під кутом α до напряму початкового руху, а друга – в напрямку, який перпендикулярний до напрямку руху першої кульки після зіткнення. Знайти відношення мас цих кульок m1/m2.
21. Ракета летить зі швидкістю V. Після відокремлення головної частини, швидкість ракети-носія зменшилась вдвоє, а напрямки руху ракети-носія і головної частини не змінилися. У скільки разів зросла швидкість головної частини ракети, якщо її маса у 6 разів менша від маси ракети-носія?